Нови възможности за кандидатстване с проекти в областта на отпадъците

/ ОИЦ-Враца
Eкипът на Областен Информационен Център-Враца представи процедура чрез подбор на проекти  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване: 26 август, от 18.30 часа.
 
Информационни срещи за проекти в областта на управлението на отпадъците

Управителят на центъра Цветана Иванова представи допустимите дейности, условията за допустимост на кандидатите за процедурата като общини, юридически лица със стопанска цел и с нестопанска цел.

Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, предотвратяване на образуването нови, подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

Акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Управителят на центъра прикани всички допустими бенефициенти да се възползват от дадената възможност: „Екипът ни може да осигури логистична подкрепа и да съдейства с каквото може в рамките на правомощията ни, при работа с ИСУН2020, логистична подкрепа и различни разяснения.

По процедурата се кандидатства електронно чрез електронната система ИСУН2020 и желаещите могат да разгледат всички условия, документи и приложения на електронния адрес“.