Направиха преброяване на водолюбиви птици
Направиха преброяване на водолюбиви птици / РИОСВ - Враца

Екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца участва в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. Те работиха съвместно с представители на Българска орнитологична централа и успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в региона. При температури близки до 00С бяха обходени река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до гр. Червен бряг и яз. "Дъбника" край гр. Враца. Ледената покривка на река Искър варираше от 60 % до 100 %, а язовир "Дъбника" беше замръзнал изцяло.

Експертите успяха да наблюдават разнообразие на водолюбиви птици от видовете голяма бяла и сива чапла, ням лебед, зимно бърне, лиска, зеленоножка, воден кос, фиш, зеленоглава патица, голям горски водобегач, малък гмурец, голям корморан и малък корморан.

След приключване на мониторинга, данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват.