Искат отмяна на текстове в наредби на Роман и Оряхово
Искат отмяна на текстове в наредби на Роман и Оряхово / shu

Административен съд – Враца образува адм. дело № 724 и адм. дело № 728 на основание протести от Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбите за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети с решения на общинските съвети в Община Роман и Община Оряхово от 2008 г.

Според Окръжна прокуратура – Враца с протестираните текстове и в двете Наредби е налице регулиране на обществени отношения по различен начин от този, с който са уредени в Закона за общинската собственост, поради което се явяват в противоречие с него. Отправено е искане към съда да отмени като незаконосъобразни оспорените разпоредби, поради противоречието им с материалния закон.

Протестите са редовни от формална страна, предявени са от надлежна страна, против подзаконови нормативни актове, които подлежат на оспорване без ограничение във времето, поради което са и допустими.

Образуваните адм. дела са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания на една и съща дата, а именно:

адм. дело № 724/2016 г. със страни Окръжна прокуратура – Враца – протестираща страна и Общински съвет Оряхово – ответник по оспорването на 14.03.2017 г. от 11:00 ч.

адм. дело № 728/2016 г. със страни Окръжна прокуратура – Враца -  протестираща страна и ответник - Общински съвет Роман на 14.03.2017 г. от 11:00 ч.