АЕЦ Козлодуй опровергава твърдения за некоректни договори , сключени по Закона за обществените поръчки
АЕЦ Козлодуй опровергава твърдения за некоректни договори , сключени по Закона за обществените поръчки / netinfo

Във връзка с тиражирани в медийното пространство твърдения, че в енергетиката, в частност и в АЕЦ «Козлодуй», не се прилагат стриктно изискванията на Закона за обществените поръчки, ръководството на АЕЦ заяви:
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД в качеството си на Възложител по Закона за обществените поръчки възлага обществени поръчки чрез процедурите, изброени в чл. 16 от ЗОП и чл. 3, ал. 1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. Като секторен Възложител, ЗОП предвижда да се възлагат „обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление”.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД провежда предимно процедури на договаряне с обявление, в които могат да вземат участие всички желаещи фирми. Тези процедури дават възможност чрез преговори да се постигат най-добрите условия за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД като се спазват принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеността и недопускане на дискриминация.
За 2006 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД има проведени 184 броя процедури, които са приключили със сключени договори за около 96,4 млн. лв. (договорите в $ и ? са преизчислени в лева). От тях 139 броя процедури (75,5%) на стойност 76,3 млн. лв. (79,1%) са проведени като „договаряне с обявление”, което означава, че в тях са могли да вземат участие неограничен брой фирми. Останалите 45 договори (24,5%) на стойност 20,1 млн. лв. (20,9%) са сключени след процедура на договаряне без обявление и договаряне с покана (което означава, че е преговаряно с точно определена фирма).
Решения за провеждане на процедури на договаряне без обявление и процедури на договаряне с покана (при която се прави договаряне с точно определена фирма) се вземат единствено и само тогава, когато са налице хипотезите на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
За АЕЦ това са основно доставките за системите, важни за безопасността, за които съгласно нормативните изисквания на регулиращия орган могат да се влагат само оригинални резервни части и оборудване, произведени от производителя на самото оборудване.
Друг случай на подобни процедури е когато „са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането”.
Причините за провеждане на всяка такава процедура са изложени в мотивите на Възложителя в решенията за откриване на процедури, които са публична информация и всички заинтересовани могат да ги открият в регистъра по обществени поръчки, уточняват от пресцентъра на АЕЦ «Козлодуй» .