Защитават редки растения в землището на Хаджидимитрово
Защитават редки растения в землището на Хаджидимитрово / Дарик нюз, архив

Нова защитена местност „Находище на български сърпец" в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите, информират от екоинспекцията във Велико Търново. Тя се създава на площ от 276,008 декара за опазване на редките и застрашени от изчезване растителни видове- Български сърпец (Serratula bulgarica Acht. & Stoj.), Черноморска коча билка (Nepeta parviflora) и Ледебуров миск (Jurinea ledebourii).

На територията на защитената местност се забранява строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, залесяване, разораване. Нарушителите на забраните се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

РИОСВ - Велико Търново ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост на землището на Хаджидимитрово, уточняват от екоинспекцията.