/ iStock/Getty Images
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ минава на онлайн обучение до 8 ноември. 

10 курсанти от Военния университет в Търново са с коронавирус

Това стана със заповед на ректора Христо Бонджолов. Тя е издадена във връзка с усложнената обстановка и увеличнието на случаите на коронавирус.

Заповедта влиза в сила от 27 октомври до 8 ноември:

1. Всички студенти и специализанти от Великотърновския университет, Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен да преминат към електронно обучение (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex при запазване на седмичното разписание.

2. Провеждането на изпитите да се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, приет с решение на АС № 10/27.07.2020 г., като всеки преподавател своевременно публикува информация в електронната система Е-преподавател.


Два са новите случаи на COVID-19 във Великотърновско, почина жена

3. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на учебната 2020-2021 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника, посочен в т. 2 от заповедта.

4. Процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат онлайн.

5. Събитията, планирани в посочения период, да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, да бъдат отложени.

6. Всички административни сгради на Великотърновския университет, на Филиала във Враца и на Педагогическия колеж в Плевен да продължат работа с установеното работно време при спазване на изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски на лицето или шлемове.