/ Община Елена
За разкриване на тази нова социална услуга, заложена и в общинската стратегия за развитие на социалните услуги, дадоха съгласие общинските съветници на последната сесия. Услуга от този тип не функционира в общината, но има реална потребност от нея. По данни на отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, през изминалата година са работили по 70 заведени сигнала за деца в риск в различна възраст.

В навечерието на 3 март в Елена се проведе ученическа викторина

Центърът за настаняване от семеен тип предоставя среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, с изчерпани възможности за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. В центъра се създава среда, близка до семейната, децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Общината в Елена очаква разрешението от Агенцията за социално подпомагане за разкриване от 1 юли на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност, с капацитет 10 места. За новата социална услуга има готова сграда.

Най-интересното от културния календар на Община Елена за 2019 г.

По програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е изградено, обзаведено и оборудвано Защитено жилище, в което беше предвидено да бъдат изведени осем лица от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Илаков рът, закрит през 2015 г. Поради ненавременно приключване на строително-монтажните работи разкриването на второ Защитено жилище в общината не беше осъществено. 

Центърът за настаняване ще разполага с пет спални помещения, стая за персонал, дневна, перално помещение, санитарни възли, двор с беседка. Потребителите ще могат да ползват съпътстващи социални услуги, предоставени от Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за ранна превенция на уврежданията.