/ Община Свищов
Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“-Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз.

Община Свищов за пореден път осигури възможност на младежи да започнат работа в общинска администрация

В поредица от материали ще представим всяка една от програмите с нейните специфики и ангажираните лица по нея. След като през месец август 2018 г. общинската администрация подготви и подаде проектно предложение „Обучения и заетост за младите хора” - Компонент II - за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително, от месец ноември 2018 г. нови 2 младежи до 29 години за срок от 24 месеца започнаха работа в различни звена на общинската администрация.

Община Свищов продължава своята политика за осигуряване на заетост на безработни лица

Сергей Атанасов и Илиан Киров стартираха своята трудова заетост съответно в Център за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж. И двамата са младежи, притежаващи ТЕЛК, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, каквито са изискванията на програмата.

В рамките на 24 месеца те ще работят като технически сътрудници. Работата им е свързана с анализиране и обобщаване на информация, писане на справки, писма, приемане и изпращане на електронни съобщения и други дейности, свързани с естеството на работа. 

Община Свищов се включи в четири процедури за осигуряване заетост на до 13 безработни лица

В първите три месеца от стартиране на програмата на лицата бе определен наставник, чийто основни задължения бяха да ги въведе в същността на работата и да ги запознае с основните им задължения.

Младежите споделиха, че са удовлетворени от предоставената възможност от Община Свищов да разкрие такива работни места, по които и хора с увреждания да бъдат ангажирани и активни на пазара на труда и биха искали програмата им да бъде продължена и след нейното приключване.

Преките им ръководители се изказаха положително за тяхната работа - младежите съвестно изпълняват своите задължения, чувстват се ангажирани и отговорни в ежедневните си дейности.

Намалява безработицата в Свищов

И двете страни заявиха, че програмата е изключително полезна и се надяват, че ръководните институции ще намерят възможност за нейното дългосрочно продължение.
Община Свищов винаги се е стремяла да предоставя възможности за осигуряване на заетост на хора с намалена работоспособност, с цел създаване на полезни трудови навици, както и получаване на трудови възнаграждения за най-уязвимото общество и тяхното приобщаване.

По този начин се изпълнява и целта на проекта, а именно разширяване възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда.