мръсен въздух
мръсен въздух / ThinkStock/Getty Images
РИОСВ-Велико Търново възложи на Регионална лаборатория-Русе към Изпълнителна агенция по околна среда да измери качеството на въздуха в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ във Велико Търново.

РИОСВ ще измерва нивата на замърсителите в атмосферния въздух в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“

При измерванията с мобилната автоматична станция в пункт Детска градина „Рада Войвода“, кв. „Чолаковци“ в периода 23-30 ноември, нe са регистрирани превишения на нормите за измерените газообразни замърсители. За фини прахови частици - ФПЧ10 е регистрирано превишение на 24 ноември на средноденонощната норма от 50 µg/m3, като регистрираната стойност е 56 µg/m3.

Измерването в кв. „Бузлуджа“ до Старческия дом приключи на 9 декември. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ-Велико Търново до края на месеца.

Започна измерване на въздухa във Велико Търново

Данните от месечната справка за нивата на фини прахови частици през ноември сочат, че в постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ, са регистрирани шест превишения на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Най-високата стойност на показателя е измерена на 22 ноември - 67,70 µg/m3.