я
я / Дарик Бургас
РИОСВ във Велико Търново ще възложи измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“. Измерването ще се осъществи в два пункта в продължение на две седмици, съобщи Милка Асенова, експерт "Връзки с обществеността" в екоинспекцията.

Решението на РИОСВ беше взето, след като кметът на община Велико Търново поиска измерване качеството на въздуха в двата квартала по повод зачестили сигнали за миризми и замърсяване на въздуха в района на Южна промишлена зона. Сигналите, които постъпват в общината са по повод емисии в атмосферен въздух от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД.

Съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, кметът на дадена община има право чрез мотивирано предложение, одобрено с решение на Общинския съвет да поиска определянето на по-строги норми за допустими емисии за определени обекти и дейности. До този момент кметът на общината не се е възползвал от тази възможност.

В момента на територията на Велико Търново контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой се осъществява от пункт за мониторинг с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. Регионалните структури към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) отговарят за правилното и коректно функциониране на тези пунктове.

РИОСВ – Велико Търново може да възлага измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция само чрез регионалните лаборатории към ИАОС. Тези мобилни станции са оборудвани и акредитирани за измерване на показателите серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон.

Общинският съвет във Велико Търново прие „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015-2020” на 30 март 2017 г. За изпълнението на програмата отговаря кметът на съответната община съвместно със заинтересуваните физически и юридически лица.