78% от делата в Апелативен съд свършени за година
78% от делата в Апелативен съд свършени за година / netinfo
1267 дела разгледа Великотърновски апелативен съд през 2007 г. 1020 дела са решени в тримесечен срок. Увеличил се е броят на приключени в тримесечен срок второинстанционни граждански дела, въпреки че е нараснал техния брой. В сравнение с 2005 година, когато в тримесечен срок са свършени 54,4% от делата и през 2006 година, когато са свършени 66%, през 2007 година се забелязва увеличение на свършените дела до 78%.
Намалял е броят на решени в срок второинстанционни наказателни дела в сравнение с 2005 г. Тогава са приключени 91%, през 2006 година процентът е паднал на 80%, а през 2007 година се е вдигнал до 87% от делата с постановени наказателни актове.
На 100% през миналата година са приключени възивните частни граждански и възивните частни наказателни дела.
През 2007 г. значително се е увеличил броят на делата за отговорност на държавата и общините за причинени вреди на граждани. Увеличили са се и делата, по които ответници са съдилищата и прокуратурите.