/ Община Варна
Община Варна подаде 95 проекта за саниране на еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 631 980 кв. метра.

Проектите са по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“.  За 87 от сградите с обща разгъната застроена площ 609 100 кв. метра, общината пое разходите от бюджета за изготвяне на технически паспорти на сградите и за обследването за енергийна ефективност. 

Обновяват паветата в Морската градина във Варна

За 8 сгради с разгъната застроена площ 22 880 кв. м, паспортите и одитите са заплатени от сдруженията на собствениците, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. 

Всички проекти са на стойност над 200 млн. лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

Процедурата беше отворена за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като целта е след изпълнение на мерките да се постигне минимум 30% спестяване на топлинната енергия.