Долни чифлик приюти в нов център деца с увреждания
Долни чифлик приюти в нов център деца с увреждания / Дарик Варна

12 хлапета с увреждания бяха изведени от домовете за деца с умствена изостаналост в селата Рудник и Крушаре и преместени  в нов Център за настаняване от семеен тип в гр. Долни чифлик. В него подслон и специфични грижи получи и едно дете от общността и се очаква още едно. Това стана възможно благодарение на проекта „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”. Това обяви на заключителната пресконференция  ръководителят на проекта Константин Петров.

По проекта бе създаден Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/за деца и младежи с увреждания в община Долни чифлик, в сграда, построена и оборудвана с финансиране по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  На различни позиции бе назначен обучен персонал. Общата стойност на проекта е 185 014,91 лв., а периодът му за изпълнение е от 1 ноември 2014 г до 30 ноември 2015 г.

В ЦНСТ е създаден функциониращ модел за социална реинтеграция на децата чрез предоставяне на нова социална услуга, съобразно техните специфични потребности. Тя е от резидентен тип и предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Специални нужди на децата, настанени в центъра, са свързани с извършване на рехабилитация, консултации и осъшествяване на индивидуални програми за социално включване; социална интеграция; двигателна, логопедична, психологична, социална рехабилитация; арт - и трудотерапия; работа с близки и роднини; организиране на свободно време, отдих и развлечение.

В центъра функционира среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.