родител с дете
родител с дете / ThinkStock/Getty Images
Приоритет е настаняването на деца до 3-годишна възраст и деца с увреждания

Общият брой на децата, обхванати в проекта „Приеми ме 2015“ е 171.

Инициативата се реализира от Община Варна, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане чрез създадения Областен екип по приемната грижа.

Целта на проекта
е предоставяне на алтернативна форма за отглеждане на деца, изпаднали в социален риск и изолация, в близка до семейната среда. Приоритет е настаняването на деца до 3-годишна възраст и деца с увреждания, както и повишаване на качеството на социалната услуга приемна грижа.

През 2019 г. 24 деца са реинтегрирани в биологичните си семейства, а 61 са осиновените. За периода общият брой на приемни семейства, с настанени в тях деца, е 142, нови 15 семейства са вписани в регистъра на професионалните приемни семейства.

Съпътстващите социални услуги, които ползват децата, са Център за обществена подкрепа; Общностен център за деца и семейства – ранна интервенция за подкрепа на деца с риск от развитие на увреждания или с увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция;  Ранна интервенция за деца с увреждания; Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“; Специализирано училище за ученици с нарушено зрение  „Проф. д-р Ив. Шишманов“ Варна.