/ община Търговище
Стабилно е финансовото състояние на община Търговище, въпреки трудностите, породени от пандемията от COVID-19, обяви зам.-кметът Валентин Велчев при представянето на отчета за изпълнение на бюджета за предходната година. 

"Пандемията безспорно оказа влияние върху изпълнението на бюджета, тъй като всички общини имаха допълнителни разходи, свързани с мерките за борба с коронавируса. С един по-консервативен подход, ефективно и по-икономично управление на ресурсите, все пак се справихме", заяви Велчев.

През 2020 г. постъпилите приходи с държавен характер са 34,1 млн. лв., а тези с общински характер - 20,3 млн. лв. Участието на държавата в общинския бюджет е 76% от всички приходи. Неданъчните приходи са 14%, а приходите от имуществени данъци и други данъци - 10%.

Пет маломерни паралелки ще дофинансира община Търговище

Най-голям дял на разходите при делегираните от държавата дейности продължава да заема функция "Образование" - 69%.

При разходите за местни дейности най-голям дял има функция "Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда" - 32%.

Актуализираният план към края на 2020 г. на разчета за капиталови разходи е на стойност 10,4 млн. лв.
БТА