възрастни хора
възрастни хора / pixabay.com
От днес приемат документи на желаещите да ползват здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“ в Казанлък. По проекта ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на лицата, подали заявления, въз основа на която ще се формира индивидуален план за ползване на безплатната услуга.

Допустими лица за включване в проекта са възрастни хора, навършили 66 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания.

Кандидатите за услугата трябва да подадат следните документи:
1.     Заявление (по образец);
2.     Заверено копие на документ за самоличност;
3.     Декларация за обработка на лични данни  (по образец);
4.     Заверено копие на документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (ако е приложимо);
5.     Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (ако е приложимо);
6.     Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда (приложимо за хора с увреждания);
7.     Удостоверение за Настоящ адрес – изисква се, когато постоянният и настоящият адрес на кандидат – потребителя са различни.

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Казанлък – www.kazanlak.bg, рубрика „Програми и проекти“, подрубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ -https://www.kazanlak.bg/page-9322.html или да се получат на място в:
 - сградата на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3;
- сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул.„Розова долина“№ 6, партерен етаж, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Срокът за подаване на документи е до 27 ноември, включително. За почасовата мобилна здравно–социална услуга „Патронажна грижа“ не се заплаща месечна потребителска такса.

Предоставянето на почасови здравно-социални услуги на нуждаещи се лица ще започне от 1 февруари 2020 година и ще е с продължителност от 12 месеца.