бизнес документи договор
бизнес документи договор / Guliver/Getty Images
Процедурата за кандидатстване на работодатели за мярката 60/40, започна информират от Агенцията по заетостта.

За период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември, на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец август.

Документи на кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

Със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта е определен и краен срок за прием на документи за кандидатстване – 15 декември, както и срок за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 22-ро число на месеца, следващ месеца на отчитане или първия работен ден след тази дата.