Определиха реда за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците
Определиха реда за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците / Dariknews.bg, архив

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора определи правилата, реда и таксите за издаване на разрешение за за ползване на новоизградената Регионална система за управление на отпадъците, за третиране на отпадъци, притежание на физически и юридически лица, които не са членове на сдружението. От тях право да ползват Регионалната система за управление на отпадъците ще имат само физически или юридически лица, които развиват дейност на територията на общините, членуващи в Регионалното сдружение. Отпадъците им ще се депонират само в Клетка 1 на Регионалния център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница. Освен това, ще се приемат само отпадъци, които по количество, код, наименование и начин на третиране съответстват на условията на Комплексното разрешително за работа на центъра.

През месец януари 2017 год. предстои въвеждане в експлоатация на Регионалния център за управление на отпадъците, който се намира в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Желаещите да ползват Регионалната система за управление на отпадъците физически и юридически лица, които не са членове на сдружението, трябва да внесат Заявление в Община Стара Загора, придружено от Доклад и становище на РИОСВ - Стара Загора. След извършване на съответни проверки и оценки на заявеното, се сключва договор с Община Стара Загора, за приемане за депониране на отпадъци за срок от една календарна година.

Разрешеното общо годишно количество на отпадъци за депониране в Регионалната система, не може да бъде по-голямо от 10% от годишния капацитет на клетка 1 от Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора, който е 130 000 т. Допуска се надвишаване на разрешените количества на някои от общините при условие, че има свободни квоти, предназначени за други общини и тези общини не възразяват да бъдат преразпределени квотите им.

Заявилите желание да ползват Регионалната система за управление на отпадъците заплащат авансово по банков път цялата сума за третиране на заявеното количество отпадъци и дължимите отчисления. Единичната цена за депониране на отпадъци е 32.16 лв./тон с ДДС.