Стара Загора
Стара Загора / община Стара Загора
До 31 октомври Община Стара Загора очаква от културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани предложения за разработване на Културния календар на Общината за 2018 г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който помага за реализирането на общинската културна политика. Той отразява поетите от местната власт ангажименти за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността.

Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективно разпределение на общинския бюджет за 2018 г.

Всички постъпили предложения се обобщават и структурират от експертите на отдел „Култура” и се предлагат за обсъждане в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост,  вносителите на  предложенията имат възможност  да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2018 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, е резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни.
При разработването и обсъждането на Календара за 2018 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др.

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателния формат. Всички значими събития и инициативи, които формират визията на града като авторитетен и разпознаваем духовен център с хилядолетна история, ще бъдат отразени в специалното издание „Стара Загора – събития 2018“.