Млад царски орел на лечение в Спасителния център
Млад царски орел на лечение в Спасителния център / sxc.hu

Млада птица от защитения вид царски орел (Aquila heliaca) бе приета за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани.

Птицата постъпи на 13 август от района на Сакар планина. Там е съсредоточена най-голямата популация на този рядък вид. Тя е по-малкото от двете излюпени тази година пилета на двойката. Останало само, след като другото напуснало гнездото по-рано този месец, неопитното малко паднало най-вероятно по невнимание или при бурен вятър. Близко разположен под гнездото клон станал временно убежище за младия орел. Безуспешни останали опитите на охранителите от Българско дружество за защита на птиците да стигнат до него. Поставянето на платформа с храна в близост до мястото също не дало резултат. В крайна сметка орлето паднало от клона в съседната нива, където било заловено.

При прегледа на птицата специалистите на Спасителния център установиха, че няма сериозни травми и наранявания по тялото. Установено бе единствено занижено тегло и ниска степен на дехидратация.

Царският орел е настанен в стационара на Центъра и за стабилизирането му се полагат необходимите грижи. Периодът на престой на пациента зависи от темповете с които се възстановява.

Това е третото за тази година младо царско орле, което Центъра приютява. Другите две бяха успешно освободени след кратък престой и рехабилитация.

Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България" с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ope.moew.government.bg), Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект № 58301-60-480, договор № 58301 - С - 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.