компютър
компютър / dariknews.archive
Летният семестър да приключи неприсъствено, гласи заповед на ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков.

Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка за семестъра, която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина.

Заповедта предвижда още всички семестриални изпити да се провеждат неприсъствено в електронна среда, както и учебните занятия със студентите в задочна форма на обучение да се провеждат неприсъствено като се използват всички форми на електронна среда.

Държавните изпити да се провеждат при възможност неприсъствено. Според спецификата в работата на съответните структурни звена, държавните изпити могат да се провеждат и присъствено, но при спазване на всички правила за социална дистанция и при стриктно спазване на следните инструкции на Ректора:

-До държавни изпити да се допускат студенти в групи с не повече от 10 човека

-Достъпът до сградите на Тракийски университет да се осъществява при осигурени от лицата индивидуални предпазни средства (маски и ръкавици или други средства, покриващи носа и устата)

- На входа да бъде извършвана персонална дезинфекция с осигурени дезинфектанти

- Всички допуснати студенти да се придвижват до залите за провеждане на държавни изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране

- Пред изпитните зали да се осигури контрол, за да не се позволява струпване както на студенти, така и на членове на изпитната комисия

-В изпитните зали да се влиза поединично с представяне на документ за самоличност

- Разпределението на студентите в залите да бъде организирано, съгласно правилата за отстояние от 2,5 метра между участниците в изпита

-Всеки студент да притежава личен химикал със син цвят

-След приключване на изпита, напускането на сградата на университета да се осъществява единствено с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране