п
п / Веселин Максимов

 

Кметът на Община Казаналък Галина Стоянова и нейният екип канят на церемония "Първа копка", с която ще се постави началото на строителните дейности по изграждането на нов Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства. 

Изграждането и разкриването на такъв дневен център ще бъде нова социална услуга, която ще се предоставя на територията на община Казанлък и единствената за Югоизточния регион.
 
Символичната първа копка ще бъде направена на 22 август в 11.00 часа в Казанлък на ул. Маньо Стайнов“ № 11 (Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов”).
 
Проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.002, „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.