жилищен блок
жилищен блок / БГНЕС, архив
714 домакинства в Старозагорска област от общо 15 000 в цялата страна, ще бъдат анкетирани във връзка с проект за уязвими групи от населението и техните права.
 
Статистическото изследване ще се проведе до края на месец август, а целта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението.
 
Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.
 
Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.
 
Специално обучени анкетьори ще провеждат персонални интервюта и ще се попълнят въпросник за домакинството, индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто); детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето – до 5 години и от 5 до 14 години.
 
В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гурково, Гълъбово, Казанлък, Крън, Мъглиж, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан, както и в селата: Александрово, Богомилово, Боздуганово, Борилово, Братя Даскалови, Братя Кунчеви, Бузовград, Габарево, Горно Черковище, Долно Сахране, Дъбово, Едрево, Енина, Зетьово, Зимница, Калояновец, Княжевско, Копринка, Ловец, Маджерито, Манолово, Могила, Мъдрец, Обручище, Овощник, Опан, Рупките, Ръжена, Сърневец, Трояново, Черна гора, Ягода, Ясеново.
 
Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.