Стара Загора
Стара Загора / netinfo
През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство Старозагорска област е 5 151 лв. и нараства с 1.2% спрямо 2015 година.
За периода 2008 - 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1.6 пъти. Основната част от този доход - 97.9%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от самостоятелна заетост и регулярни трансфери от други домакинства. Останалата част от отчетения общ доход - 2.1%, се дължи на приходи от продажби и други приходи.
           
През периода 2008 - 2016 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство в област Стара Загора:
Доходът от работна заплата се увеличава с 4.7% спрямо 2015 г. и нараства 1.6 пъти в сравнение с 2008 година;
Доходите от пенсии намаляват 0.6% спрямо 2015 г., но същевременно нарастват 2.2 пъти спрямо 2008 година;
Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 20.2% спрямо 2015 г., докато в сравнение с 2008 г. нарастват с 2.4%;
Доходът от трудова дейност извън работна заплата нараства с 9.2% спрямо 2015 г., но в сравнение с 2008 г. намалява с 28.7%;
Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) намаляват както спрямо 2015 г. (с 2.9%), така и спрямо 2008 г. (с 27.3%).  
           
Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата. През 2016 г. работната заплата формира 53.9% от общия доход на домакинствата, а през 2015 г. този дял е 52.1%. През 2016 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 777 лв., получени от работна заплата, докато през 2015 г. тези средства са възлизали на 2 652 лева.