онлайн обучение
онлайн обучение / Районен съд Стара Загора
Данните са изминалата година
12 наказателни постановления за наложена глоба по Закона за здравето за неносене на маска или друго предпазно средство на обществено място са постъпили през изминалата година в Районния съд в Стара Загора.
 
От там отчитат, че разгледаните дела са 10 080, като 3 671 са наказателни и 6 409 граждански. Новообразуваните дела за 2020 година са 8 734, а свършените са 8 881. Броят на останалите несвършени дела в Районен съд - Стара Загора към е 1 199, от които 848 граждански и 351 броя наказателни дела.
 
Съдиите са разглеждали месечно по 51 дела, като данните са над средната натовареност в страната.
 
От Районния съд отчитат намаляване на броя на брачните дела - 270 миналата година при 346 за 2019 година, както и на тези за домашно насилие. Постъпили са 68 дела по Закона за защита от домашно насилие,  като за сравнение през 2019 г. те са били 90.
 
Рязък спад се отчита и в делата за телефонни измами –те са две през 2020 година при 19 броя дела за 2019 година.
 
Държавните съдебни изпълнители са събрали 663 792 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 475 022 лева.
 
В „Бюро съдимост“ през 2020 година са издадени 23 616 свидетелства за съдимост и справки, в това число 5 842 електронни свидетелства за съдимост и 13 259 справки за съдимост.