асистент
асистент / iStock/Getty Images
Столичният общински съвет ще разгледа предложение за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" с цел дигитализиране и оптимизиране на услугата, съобщават от съвета.

Административната дейност е свързана с издаването на индивидуални актове на лица с увреждания, които желаят да получат асистентско съдействие от Столична община.

Предлаганите промени целят да увеличат начините за упражняване на правата на хората с увреждания относно въвеждане възможността за електронно подаване и получаване на документи. По този начин ще се намали административната тежест, ще се подобрят процесите и организацията на работа при предоставяне на социалните услуги, така че да се постигне максимална удовлетвореност на гражданите, необходимата бързина и процесуална икономия.

С предлаганите промени кандидатите за ползватели на социалните услуги "Асистенти за независим живот" и кандидатите за асистенти, както и текущите ползватели и асистенти ще имат възможност да подават и получават документи и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

Това включва подаване по електронен път на заявление и придружаващите документи за кандидатстване за всяка една от услугите; заявление за промяна в обстоятелствата от ползвателите и кандидатите за ползватели; заявление от кандидатите за асистенти.

По електронен път ще може да се получават решенията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ; - сметки за изплатените суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на асистентите, информират от СОС.