/ БГНЕС
Столична община разработи План за действие за "зелен" град, съобщиха от общината. Планът за действие за "зелен" град представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционен план и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването.

Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

За постигане на "зелените" цели са планирани мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в града, интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за "чиста енергия" е планирано да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване използването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради.

В стратегическите цели за "отговорно използване на ресурсите" са планирани мерки за намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на въглеродния отпечатък на града.

Общите капиталови разходи в плана са мащабни и са в размер на около 840 млн. Eвро.

Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100 MWh/годишно. Изпълнението на мерките ще доведе и до намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 с 21 200 кг на година и 322 700 кг на година азотни диоксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2 на година година, се посочва в съобщението.

Планът се разработва с техническата помощ на Европейската банка за развитие. Това стана възможно след присъединяването през 2018 г. на Столичната община към Рамковата инициатива на Европейска банка за възстановяване и развитие "Зелени градове".
БТА