Качеството на питейната вода надхвърля изискванията на регулаторните органи, отчитат от „Софийска вода“

„Софийска вода“, част от Веолия, въведе нов стандарт за клиентско обслужване

„Софийска вода“, част от Веолия, въведе нов стандарт за клиентско обслужване
След първите две години и половина на Бизнес план 2017-2021 г. „Софийска вода“ като част от Веолия не само покрива заложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но по много от показателите е постигнала по-високи резултати.
 
„За тези две години и половина от Бизнес план 2017-2021 г., целият екип на „Софийска вода“, работихме упорито и целенасочено. Посоката ни беше дигитализация и модернизация - на мрежата, на клиентското обслужване, на съоръженията, на инфраструктурата. Направихме повече от обещаното за периода, знаем, че ни очакват още предизвикателства, предстои още много работа. Желаем със същите темпове и амбиции на най-големия оператор у нас да станем един от най-добрите ВиК оператори в региона - с отлични услуги, гарантирано качество на водата и нарастващо доверие на клиентите в нас“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“.
 

Равносметката на дружеството показва, че качеството на питейната вода надхвърля изискванията на регулаторните органи и съответствието трайно е над 99.22%.  Съвсем наскоро като доказателство за това, „Софийска вода“ стана първия в страната воден оператор, който получи регистрация от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Европейската общност за управление на околната среда и одит - ЕМАС. Това е признание за прилагане на най-висок европейски екологичен стандарт.
 
Усилено обновяваме ВиК инфраструктурата на столицата. За периода 2010-2018 г. са изградени или рехабилитирани 590 км водопроводи, както и 84 км канали с включени рехабилитирани и нови връзки към тях, с което общата дължина на ВиК мрежата в София вече надминава 5500 км, приблизително три пъти разстоянието от София до Мадрид. В резултат на инженерните дейности и сериозната превантивна работа, която „Софийска вода“ осъществява, през периода е намален броят на възникналите течове с над 12%.
 
За петгодишния период (2017-2021 г.) са предвидени инвестиции в размер на 209 млн. лв., а за 2019 г. те са в размер на 46.3 млн. лв. За сравнение - собствените инвестиции на дружеството за 2017 г.  са по-големи от инвестираното в сектора чрез ОП „Околна среда“ на ЕС. Освен във ВиК мрежата, интензивно се инвестира в иновации и модернизация на съоръженията. Голям инвестиционен проект на дружеството е изграждането на нов метантанк в ПСОВ край „Кубратово“ на стойност 6,5 млн. лв. Строителството му вече стартира и се очаква новото съоръжение да допринесе за  достигането за още по-голяма енергийна независимост на цялото дружество с произвежданата „зелена енергия“.
 
От днес влиза в сила „Харта на клиента“ - първата за ВиК оператор в България. Чрез нея „Софийска вода“, част от Веолия, поема ангажимента да подобри качествено обслужването на потребителите си. В нея има заложени конкретни срокове на работа - като например до 2 часа да се реагира на сигнали, възможност за разсрочено плащане и др. А за изминалите две години и половина, дружеството вече има много нововъведения за удобство на клиентите си, в това число безплатна денонощна телефонна линия, мобилен център за обслужване на клиенти, модерни и функционални нови локации на клиентските центрове, възможност за управление на консумацията на вода чрез използване на „умни водомери“ и много др.

И в момента дружеството е ангажирано с реализацията на редица проектите:

- Завършен детайлен хидравличен модел на водопроводната мрежа на Столична община;
- Система за управление на налягането на един от основните стратегически водопроводи на Столична община, т.нар. III-ти водопроводен ринг, както и на т.нар. Промишлен водопровод;
- Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново“, с който ще се осигурява стабилно и непрекъснато водоснабдяване за райони Младост  и Студентски;
- Основен ремонт (конструктивно укрепване и подмяна на покривната конструкция) на филтърния корпус в ПСПВ Панчарево на стойност над 1,5 млн. лв.;
- Отливни канали по „Филип Кутев“ и ул. „Хижите“ с диаметри 1800мм и 1200мм от стъклопласт;
- Изграден е главен канализационен клон в „Модерно предградие“ по ул. „Стоян Дуньов“, което позволява развитие на канализация в тази част на столицата;
- Изпълнени са канализационни проекти по улиците „Ген. Паренсов“ и „Иван Вазов“ в центъра на града;
- Осъществява се рехабилитацията на водните камери на един от основните резервоари -  „Коньовица“ (три камери с общ обем 26 000 куб.м);
- В Горубляне продължава строителството на Главен канализационен клон 4, с което завърши присъединяването в мрежата на домакинствата във водосбора му;
- Продължава изграждането на разделна канализационна мрежа в кв. „Бенковски“;
- Завършва се реконструкцията на Втори водоснабдителен ринг и паралелните му консумативни водопроводи, с който ще се осигури дългосрочно надеждно водоснабдяване на райони Кремиковци, Нови Искър, Сердика, Надежда, Връбница;
- Съвместно с Университета по архитектура, строителство и геодезия се работи по проект за проучване на реалното потребление на вода на глава от населението;
- Приведени са в метрологична годност почти 40 000 водомера;
- Проактивно са подменени над 220 сградни водопроводни отклонения с обща дължина над 8 км;
- 799 теча бяха открити с активни действия от екипи на „Софийска вода“, а други над 11 000 бяха отстранени с бърза реакция от наша страна;
- Спрямо нивата от края на 2016 г. имаме над 800 теча по-малко;
- Общо над 1500 спирателни крана и пожарни хидранти са подменени или инсталирани;
- Загубите на вода са намалени с над 10 млн. куб.м спрямо нивата от 2016 г.;
- Предстои въвеждането на дезинфекция с ултравиолетови лъчи на постъпващата сурова вода в ПСПВ „Бистрица“;
- Предстои внедряването на софтуер за мониторинг на подаваните количества към водопроводната мрежа.