/ ThinkStock/Getty Images
Проведено е реовно заседание на Общинския съвет в Силистра, съобщиха от Общината.

За кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за фирмите не се искат удостоверения от НАП

Актуализиран е Правилникът за устройството и дейността на общински фонд "Здраве". Създадена е и временна комисия за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра". За председател на единайсетчленната комисия е избрана д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет.

Одобрена е частична актуализация на състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Приета е Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавни училища за 2020 година.

Общинският съвет е определил за представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра кмета на общината д-р Юлиян Найденов, а за негов заместник д-р Здравко Горанов - общински съветник.

На зрелостния изпит по български език и литература се явят 796 ученици от Силистренско

В Общото събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра за представител е избрана д-р Мария Димитрова - председател на Общинския съвет, а за неин заместник - д-р Мирослав Тодоров - заместник-кмет "Финанси и икономика".

Общинските съветници са дали съгласието си за отдаване под наем на спортни обекти - публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг и са отказали отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, без търг, на Сдружение "Дуросторум - Дръстър - Силистра".