/ ThinkStock/Getty Images
ВиК-Шумен започва разработването на система за наблюдение, управление, контрол и събиране на данни (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition).

ВиК-Шумен подписа договори за подмяна и рехабилитация на водоснабдителната мрежа

Изграждането и е в рамките на "Интегриран проект за подобряване на водния сектор по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от водоснабдителното дружество.

С изграждането на системата се осигурява възможност за дистанционен мониторинг и управление на обектите, които ще бъдат изградени като част от настоящия проект - помпени станции, водоеми, спирателни кранове с електрически задвижки и разходомер/водомери, монтирани на вход водомерна зона.

SCADA системата за контрол на водоподаването включва централен диспечерски пункт, три районни диспечерски пункта с общо 82 елемента на водоснабдителната система, включени за наблюдение.

МРРБ ще съдейства за реализацията на инфраструктурни обекти в Шумен

В централния диспечерски пункт ще се наблюдават всички водоснабдителни обекти, разделени в 18 групи водоснабдителни системи за съответните райони. Основният начин за връзка с обектите е радиоканал с изградена мрежа за комуникация посредством ретранслаторни станции, както и обекти с GSM комуникация.

Според управителя на ВиК Жанета Панайотова изграждането на SCADA ще допринесе за намаляване на загубите на вода, на разхода на електроенергия и ще повиши качеството на водоснабдителната услуга за клиентите на дружеството.