Приключи работата по обследване на терените за лесовъдските дейности в резервата „Сребърна“

/ РИОСВ-Русе
Екип от специалисти приключи работата попроучване на състоянието на горските местообитания в поддържан резерват „Сребърна“ в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори 91F0 в защитената територия.

Първите излюпени пеликани в „Сребърна“ вече ловят риба и правят облитания

Това е един от важните етапи от реализацията на изпълнявания от РИОСВ-Русе проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Той е своеобразно продължение на предходен проект, реализиран в периода 2009-2012 г., свързан с борбата с инвазивните растителни видове.   

Дейността по обследването започна през март, с началото на вегетацията. Определено е местоположението на терените, като е изготвена карта на площите с GPS координати.

Заблуден от бурята розов пеликан е подслонен в резервата Сребърна

Съставен е времеви график и технологична схема за изпълнение на лесовъдските дейности. Заключението на специалистите е, че все още се наблюдава негативно конкурентно въздействие на инвазивните растителни видове. 

Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

За ограничаване на деструктивното им въздействие паралелно с прилаганите методи за пречупване и опръстеняване в горските територии в настоящия проект ще се експериментират и нови варианти на залесяване на мястото на третираните неместни дървета.

Буковите гори на Централния Балкан вече са обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Предвижда се дейността да стартира през следващатата календарна година, като залесяването ще се извърши след приключване на вегетацията, в периода октомври - декември. Ще бъдат засадени  около фиданки от местни дървесни видове - бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и други.

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

В предходните месеци ще се извърши опръстеняване и пречупване на инвазивни видове и почвоподготовка за предстоящото залесяване. С изпълнението на дейностите по проекта се цели да се подобри природозащитното състояние на на местообитание 91E0* Алувиални гори с черна елша и планински ясен и на местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

РИОСВ-Русе с наложени глоби и санкции за 32 000 лв. през юли

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* И 91F0 на територията на поддържан резерват Сребърна“, с бенефициент РИОСВ-Русе стартира в края на 2018 г.

Провериха състоянието на вековните дървета в двора на църквата „Света Троица“ в Русе

Той е на стойност 898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.