/ БГНЕС
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е глобила фирма за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом, съобщиха от екоинспекцията.

Отново изтичане на оцветени води в Русенски Лом

Нарушението се изразява в това, че операторът е допуснал изпускане на непречистени води в градски колектор, с което не е спазено задължително предписание на екоинспекцията, дадено при предходна проверка.

Тъй като наличното пречиствателно съоръжение не предполага достатъчно пречистване и обезцветяване на водите, дружеството е предприело затапване на изходящата канализационна връзка.

Прокуратурата възложи проверка за замърсяване на въздуха и водите на Русенски Лом

Фактът, че в ревизионната шахта е установен отток на оцветени води доказва, че в канализацията са изпуснати непречистени води. За нарушението законът предвижда санкция в размер от 2000 до 20 000 лева.

На оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване изпускането на непречистени производствени отпадъчни води в канализацията на град Русе.