/ DarikNews
Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив (РИОСВ-Пловдив) извърши извънредна проверка на дейността на кариера в землището на село Ръжево Конаре и установи новопрекаран път, който е извън концесионната площ и попада в границите на защитена зона от мрежата "Натура 2000", съобщиха от екоинспекцията.

В момента на проверката не е извършвана добивна дейност, няма и транспортна техника. Експертите, обаче, са констатирали наличието на новопрекаран път, свързващ левия с десния бряг на река Стряма, където се намира базата на концесионера за преработка на добития материал, като новопрекараният път е извън границите на концесионната площ. По пътя има видими следи от преминаване на транспортни средства, пресичащи реката.

Правят референдум за златодобива в община Болярово

Територията, през която преминава пътят попада в границите на защитена зона "Река Стряма" от мрежата "Натура 2000" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С цел преустановяване преминаването през защитената зона на концесионера са дадени предписания да предприеме действия за недопускане навлизането на транспортни средства до базата на дружеството откъм река Стряма, като това трябва да стане чрез преграждане на пътния достъп, ограждане на обекта или по друг начин.

Срокът за изпълнението на предписанието е десетдневен, след което ще бъде предприета последваща проверка. В случай на неизпълнение на даденото предписание, екоинспекцията ще предприеме административнонаказателни мерки.

"Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали, пясъци и чакъли от находище "Стряма 1", има сключен договор през 2008 г. за концесия за срок от 25 години с Министерството на енергетиката.
БТА