/ Община Пловдив
Сред мерките за подобряване на въздуха са допълнително озеленяване, увеличение на машинното метене и миене, нови велоалеи
Програмен съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух разгледа на свое заседание всички постъпили предложения по разработения проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Община Пловдив и План за действие към нея за периода 2018-2023 г.

Засаждат над 500 нови дръвчета

„Всяка една от предложените мерки бе коментирана поотделно и единодушно бяха приети всички, които имат отношение към предмета на програмата“, коментира ръководителят на проекта Елена Найденова.

По думите ѝ, голяма част от постъпилите предложения вече са залегнали в проекта за програма и план за действие. Сред тях са мерките, свързани с допълнително озеленяване, където е възможно, процентно увеличение на машинното метене и миене, подобряване на инфраструктурата, изграждането на още нови велоалеи и други.

Общината има и други документи, чрез които регламентира мерки за подобряване качеството на въздуха. Сега усилията ни са концентрирани върху намаляване на вредните емисии от битовия сектор“, заяви Елена Найденова. 

Общината организира обществен дебат за мерките за чист въздух в Пловдив

Тя припомни, че проектът за програма и план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух бе публикуват на сайта на общината в началото на годината, а общественото обсъждане приключи на 14 февруари. След като Програмният съвет разгледа постъпилите писмени предложения, предстои съгласуване на проекта с РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, след което трябва да се приеме от Общинския съвет. 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.