/ netinfo
Съдиите от Пловдивския апелативен район са сред най-натоварените в страната. Въпреки това почти 90 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и същият процент се потвърждават от Върховния касационен съд. Две-трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени. Образуваните наказателни дела през изминалата година са над 700.
 
Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд, в отчетния й доклад за 2017 г. по време на общо събрание на съдиите, което съвпадна и с 20-годишния юбилей от възстановяването на съда. Тя посочи, че въпреки че магистратите са сред най-натоварените в страната, това не се е отразило на качественото правораздаване.
 
Апелативен съд е сред най-натоварените съдилища в страната, каза още председателят Магдалина Иванова. „През отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 3 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии.

Действителната натовареност на съдиите остава висока и при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада си Магдалина Иванова.
 
Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 7,91, а по отношение на свършените дела е 6,94. 
 
През 2017 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2218 бр. От тях 711 бр. са били наказателни, а 1507 бр. – граждански, търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2017 г. са в общ размер 2516 бр.

Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. За цялата календарна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо 2235 бр. дела. От тях 86 % (1918 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.
 

По време на общото събрание бе отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. Обемът на постъпление на дела и натоварване на съдиите е доста над средното за страната.

Действителната средно месечна натовареност по показателя дела за разглеждане в окръжните съдилища е, както следва: Окръжен съд – Пловдив – 12,28, Окръжен съд – Пазарджик – 9,38, Окръжен съд – Стара Загора – 12,04, Окръжен съд – Хасково – 9,53, Окръжен съд – Смолян – 8,00 и Окръжен съд – Кърджали – 5,64.