/ netinfo
През 2017 г. общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд е 6691. От тях  2564 са били наказателни, а 4127 – граждански, търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2017 г. са в общ размер 7908. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Пловдив са свършили общо 6682 дела. От тях  82 % /5487/ са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

Тези и други данни бяха изнесени от Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съд, в отчетния му доклад за 2017 г. по време на общо събрание на съдиите. Заместник-председателят на Апелативен съд Станислав Георгиев беше специален гост. В работата  взеха участие и председателите на районните съдилища  в Пловдив, Карлово, Асеновград и Първомай.

„Окръжен съд – Пловдив е един от най-натоварените  съдилища в страната от това ниво по брой на постъпили и свършени дела“, посочи председателят на съда Веселин Хаджиев.

„През отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите, частично попълвани с командироване на съдии и такива свободни, поради ползване на отпуск за отглеждане на дете и продължителен отпуск по болест.

Действителната натовареност на съдиите остава висока и при сравнението с общите данни за окръжните съдилища в страната Окръжен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада си Хаджиев.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 12,28, а по отношение на свършените дела е 10,38. Веселин Хаджиев отбеляза, че е налице промяна във вътрешната структура по видове на делата, като през отчетната година общото постъпление на наказателни дела е намаляло с 301 дела /съпоставени с броя на постъпилите наказателни дела през 2016 г./, като това не е довело до съществено намаляване на натовареността на съдиите и служителите.

На общото събрание бе отчетена дейността и на четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Пловдив. Действителната средно месечна натовареност по показателя дела за разглеждане в районните съдилища е, както следва: Районен съд – Пловдив – 59,28, Районен съд – Асеновград – 55,03, Районен съд – Карлово – 43,61 и Районен съд – Първомай – 46,67. Обемът на постъпление на дела и натоварване на съдиите е доста над средното за страната.