Жертви на насилие
Жертви на насилие / Дарик архив
Фондация "Джендър алтернативи" представя своя проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“. Основната цел на проекта е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.
 
В рамките на проекта ще бъдат проучени и анализирани две конкретни социални иновации, прилагани в Южна Ирландия: "Център за жертви на сексуално насилие” и "Кризисна мрежа при сексуално насилие". На база проучването ще се извърши трансфер на тези практики чрез изготвяне на доклад и разработване и прилагане на 4-ри модулна програма. Та включва обучителна визита в гр. Корк, Южна Ирландия, обучение на 12 обучители да прилагат модела, семинари за представители на имащи отношение към проблема институции и организации, както и пилотиране на двете иновации в Пловдив.
 
Иновативните практики ще бъдат популяризирани чрез провеждане на 3 информационни дни и национална конференция.
 
Проектът е логическо продължение на усилията на фондация „Джендър Алтернативи” за подкрепа на лица, пострадали от насилие и дискриминация.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.