Ученици от ДФСГИнтелект участваха в трансгранична практика в град Виченца
Ученици от ДФСГИнтелект участваха в трансгранична практика в град Виченца / dariknews.archive

В началото на учебната година в ДФСГ „Интелект" - Плевен стартира проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес" със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз - секторна програма „Еразъм+", ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани", сектор „Професионално образование и обучение". Проектът се реализира в рамките на една календарна година от ДФСГ „Интелект" - Плевен, като инициираща организация, в партньорство с FORTES Impresa Sociale SRL - Виченца, Италия, като приемаща организация.

Целите на проекта са пряко свързани с целите на европейската програма „Еразъм +" и са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им; и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора, повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот; разпространение на добри практики; подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство.

Конкретните цели на проекта са свързани с оползотворяване на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии главно чрез прилагане на дигитални умения, запознаване със съвременни и иновативни подходи за развитие на малък и среден бизнес, повишаване на чуждоезиковите и комуникативни умения по английски език в конкретната професионална област, повишаване на културната осъзнатост на участниците за друга европейска страна - Италия с цел насърчаване на активното участие и развитие на чувство за европейско гражданство и ефективно признаване на компетентностите, придобити през периода на обучение в чужбина.

Ученици от ДФСГ"Интелект" участваха в трансгранична практика в град Виченца
netinfo

От 111 ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности на гимназията, преминали през етапите на подбор /набиране на участници по формални критерии, тест за проверка на нивото на професионална подготовка, тест по английски език ниво В1 и интервю с всеки кандидат по отделно за установяване владеенето на икономическа терминология и комуникативност в общуването/ - са избрани 33 ученици, постигнали най-високи резултати. Класираните 33 ползватели преминават предварителна езикова, професионална и културна подготовка. През месец декември се реализира изнесено обучение в гр. Трявна, което беше с цел повишаване мотивацията на участниците в проекта, придобиване умения за работа в екип и сътрудничество при решаване на казуси и вземане на решения.

Успешно преминалите предварителната подготовка и постигнали най-високи резултати 30 ползватели участваха в триседмична трансгранична практика в град Виченца, Италия в периода 21 март 2015 г. - 13 април 2015 г.

Трансграничната практика в Италия предостави възможност на участниците да се запознаят с ролята на дигиталните умения в света на бизнеса, с реализирани успешни практики на иновативни подходи в управлението на малкия и среден бизнес в Централна Европа и да усвоят полезни умения, които да приложат при разработване на бизнес проекти за придобиване на степен на професионална квалификация и последващата им реализация като специалисти в България.

С участието си в трансграничната практика учениците обогатиха знанията си за култура, бит, традиции и народопсихология в Италия; придобиха умения за справяне със ситуации в интеркултурна среда и развиха междукултурното разбирателство. Чрез усъвършенстване на професионалните, лични, езикови и интеркултурни компетенции, като резултат от участието в проекта, ползвателите ще могат да участват по-активно в пазара на труда.

Преди отпътуването на ползвателите бяха връчени Сертификати за успешно завършена предварителна подготовка по проекта.

Ученици от ДФСГ"Интелект" участваха в трансгранична практика в град Виченца
netinfo

От страна на приемащата институция FORTES Impresa Sociale SRL обучаемите получиха Сертификати за потвърждаване на придобитите професионални компетенции от работата им в реална работна среда.

Потвърждаването на практиката се гарантира и чрез издаването на всеки ползвател на Сертификат Europass от приемащата институция. Сертификатът Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този начин улеснява и насърчава „мобилността" на професионалните квалификации и умения в рамките на цяла Европа.

Потенциалните дългосрочни ползи от реализирането на проекта са: ДФСГ „Интелект" ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, за да развият уменията и компетенциите, изисквани по време на работа, ще разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество, ще се повиши междукултурния диалог с Италия и ще се предостави възможност за участие в демократичния живот на Европа.