/ dariknews.archive
В края на първо шестмесечие на 2018 г. РЗОК-Плевен отчита ръст от 17 808 405 лв., в размера на заплатените средства за здравноосигурителни дейности спрямо същия период на 2017 г.

Общият размер на здравноосигурителните плащания е 87 277 904 лв. (в т.ч. 1 129 231 лв. трансфер за ведомствени болници), което е увеличение от  25.63 %. Най-голямо е увеличението на средствата изплатени за за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ, с 3 275 779 лв. повече / 45.27 % / за съпоставимите 6-месечни периоди на дейност. Извършеният анализ сочи, че формираното нарастване се дължи основно на по-високите цени на прилаганите медикаменти, а не толкова на промяна в броя на обхванатите пациенти.

РЗОК-Плевен приема документи за изпълнители на медицинска и дентална помощ през 2018 г.

Увеличение се наблюдава и в размера на заплатените средства за медицински изделия, с 1 055 815 лв. повече / 69.19 %/. Ръстът в стойността се дължи основно на заплащането за някои изделия: Сърдечна клапна протеза, Постоянен кардио-стимулатор, Съдов стент, Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове, Ставна протеза за тазобедрена става, чийто брой е нараснал.

Тенденция за увеличаване на разходите се наблюдава и в болничната помощ през първо шестмесечие на 2018 г. Ръстът, който се отчита е 10 976 404 лв. повече   /34.22 % / за съпоставимите 6-месечни периоди на дейност, и се формира от отчетени повече дейности по клинични пътеки,  но и на увеличение от 01.04.2018 г. на цените на някои от тях. За амбулаторни процедури е формирано общо нарастване с 2 351 бр., или с 10.02 % на отчетения обем процедури, като 01 април има промяна на цените на някои процедури.

Важен фактор, който влияе върху обема на отчитаната дейност в болнична помощ е високата обръщаемост на пациенти от други здравни области към лечебните заведения от област Плевен. През първото полугодие на 2018 г. 29.36 % от пациентите по всички клинични пътеки, отчетени от болници на територията на област Плевен са от други области. За сравнение, процентът им е бил 26.82 % за същия период на 2017 г.

От общия разход, извършен от РЗОК-Плевен за дейност по клинични пътеки през периода, 37.04 % е за пациенти от други области. За сравнение през същия период на 2017 г. процентът е бил 31,62% от общия размер на плащанията за тази дейност.

Ръст се отчита и размера на плащанията за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната-1 158 968 лв., или с 6.65 % за съпоставимите периоди на дейност, като основна причина е увеличение в броя на нуждаещите се здравноосигурени лица.

При Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) също има ръст в заплатената дейност, съответно 3,58 % при първичната медицинска помощ и 9,57% в заплатеното за специализирана извънболнична помощ. Формиранато увеличение се дължи на отчетен по-голям обем дейности през шестмесечието, а също така и на увеличените цени на някои прегледи и дейности от 01.04.2018 г.

Само при изпълнителите на дентална помощ се наблюдава спад от 3,75% в извършените плащания, което се дължи най-вече на по-малкия обем отчетена дейност за първична дентална помощ на пациенти над 18 г..

На фона на растящите разходи за здравноосигурителни плащания през шестмесечието се отчита и ръст в контролната дейност на РЗОК-Плевен. Броят на извършените проверки в извънболничната медицинска и дентална помощ през периода на 2018 г. е 534 броя, а за същия период на 2017 г. е 510 броя, което е ръст от 4,5% в проверките.
  • В извънболничната медицинска и дентална помощ само 30% от извършените общо проверки не са установили нарушения.
  • Всяка втора извършена проверка е установила неоснователно получени суми.
За шестмесечието на 2018 година са установени общо 854 броя нарушения. Представени по вида на изпълнителя нарушенията са:
  • 325 нарушения при изпълнители на специализирана помощ,
  • 349 нарушения при изпълнители на първична медеценска помощ, като в т.ч. са 72 нарушения по предписване на лекарствени продукти.
  • 180 нарушения при изпълнители на дентална помощ.
При една проверка, приключила с открити нарушения са установени средно по 2,27 броя нарушения. За сравнение през първо шестмесечие на 2017 г., установените нарушения са били 731 броя. При една проверка с нарушения за 2017 г. са установени средно по 2.13 броя нарушения.

Нарастването на броя на констатираните нарушения през 2018 година, сравнено с 2017 година, се дължи на факта, че с приемането на новите НРД на двете години се въвеждат нови дейности подлежащи на контрол.

За установените нарушения към момента са издадени 296 бр. заповеди за санкция на изпълнителите от извънболнична помощ, за сума в размер на 35 500.00 лв.. Неоснователно получените суми са в размер на 18 136,47лв., по съставени 302 бр. Протокол за неоснователно получени суми.
 
Към 30.06.2018 г. по НРД за медицинските дейности за 2018 г.са сключени 33 договора с 18 лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ (ЛЗБП), от които 14 са лечебни заведения за болнична медицинска помощ и 4 ЛЗ за СИМП, съгл. чл.15, ал.1, т.3 от НРД 2018 г. Общият брой на извършените проверки е 134, в т.ч. 132 самостоятелни и 2 съвместни с НЗОК.

Броят на проверките с установени нарушения е 70, което представлява 52.23% от общия брой проверки. Броят на проверките с установени суми за възстановяване е 48, т.е. 35.82% от всички проверки.

Проверените клинични пътеки са 821, а проверените история на заболяването /ИЗ/-11 231бр.. ИЗ с установени нарушения са 273, т.е. 2.43% от проверените. Проверени са 669 Клинични Процедури., от които при 13 (1.94%) са с установени нарушения. От проверените 1 406 Амбулаторни Процедури, при 7 от тях (1.94%) са открити нарушения.

Ефективността на контролната дейност за първо полугодие на 2018 г. е подобрена. Наблюдава се ръст в броя на проверките с открити нарушения-увеличение с 14.23%, както и  ръст в броя на проверките с констатирани неоснователно получени суми-увеличение с 20.2%. Общо санкциите и сумите за възстановяване от ЛЗ за БП за първите 6 месеца на 2018г. са в размер на  173 583 лв.
 
През първо полугодие на 2018г. като цяло РЗОК-Плевен отчита ръст от 3.2% в размера на начислените имуществени санкции след самостоятелни проверки от контролните органи на институцията. Налице е увеличение с 314% в размера на начислените суми за възстановяване. Сумите, установени за незаплащане след предварителен контрол показват ръст от 62.7%