Приключи зимното преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен
Приключи зимното преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен / riosv-pleven

На 13 и 14 януари 2017 година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен се проведе 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Тази година то се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпри Българска академия на науките и експерти от РИОСВ - Плевен.

При неблагоприятни зимни условия и ниските температури бяха обходени влажни зони в областите Плевен и Ловеч - около 40 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и някои язовири, рибарници и блата. Някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, фиш, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, земеродно рибарче, голям воден бик, голям горски водобегач и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, сойка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.

Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Събраните данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.