Приключи 40-то преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен
Приключи 40-то преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен / dariknews.archive

40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен се проведе в периода от 15 до 17 януари, информираха от инспекцията. To е извършено от екип, включващ представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Българско дружество за защита на птиците и експерт от РИОСВ - Плевен.

Въпреки неблагоприятните зимни условия - някои от водоемите напълно, а други частично замръзнали, са обходени влажни зони с около 40 точки за наблюдение, по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, рибарници и блата.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, черногуш гмуркач, зимно бърне, жълтокрака чайка, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, черна качулата потапница, малък нирец, звънарка, голям горски водобегач, земеродно рибарче и др. При яз. Горни-Дъбник са преброени над 1500 зеленоглави патици и над 2300 лиски.

Установени са и други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка, бяла и планинска стърчиопашка и др.

Събраните данни ще бъдат предадени за анализ на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие след което може да се направят изводи за популациите на водолюбивите птици и за местата на територията на цялата страна, където зимуват.