/ dariknews.archive
Общинският съвет на Плевен прие промени в ръководствата на две от постоянните си комисии - по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева.

ОбС възложи изпълнението на новосъздадена тролейбусна линия в Плевен

И двете комисии запазват председателите си, промени има само при заместник председателите. С решение на местния парламент Юлиян Йовков бе избран за заместник-председател на Стопанската комисия, а Катя Христова е заместник -председател на Комисията по култура.

Промените в ръководствата на двете комисии са във връзка с измененията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20115-2019 г., гласувани на заседанието през м. юни тази година.

Актуализираха плана за действие към шумовата карта на Плевен

Съгласно новият текст на чл. 26, ал.1 ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник-председатели, като председателя и заместник-председателите не могат да бъдат от една и съща група общински съветници.