Отложиха с 6 месеца развръзката на проблема с Улицата на цветята
Отложиха с 6 месеца развръзката на проблема с Улицата на цветята / dariknews.archive

На редовната си сесия на 28 май 2015 г., Общинският съвет в Плевен реши, търговците от Улицата на цветята в центъра на Плевен да получат 6-месечна отсрочка, преди окончателно да се реши какво ще прави с цветарските им павилиони. Предложението беше внесено за разглеждане от кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков и се разгледа като извънредна точка в дневния ред.

Председателят на специално сформираната комисия, която беше направена със задачата да намери решение на проблема, Илка Илиева обясни, че са проведени две заседания, има изготвено становище, но не е постигнато съгласие между членовете относно крайно решение по казуса.

В предложението на кмета на Плевен от 27 май 2015 г. става дума за това, местният парламент да гласува отдаването под наем за 6 месеца на части от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с обща площ от 141,68 кв. метра - югоизточен тротоар на ул. „Цанко Церковски", отстоящ на 0,5 м от улично регулационната линия към два имота по плана на град Плевен, за поставянето на 20 павилиона за продажба на цветя, съгласно схема за разполагане.

Отдаването на имотите под наем трябва да стане след съгласие от двамата собственици на съседните частни имоти в района и одобрение на схемата за разполагане на павилионите от главния архитект на Общината.

За отдаването под наем на имота ще се проведе публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците, а до участие в търга се допускат само членове на Съюза на цветопроизводителите и цветотърговците в Плевен като при липса на кандидати, отговарящи на тези условия, ще бъде обявен нов търг без ограничение в изискванията към участниците.

Сега реално отново ще се чака решението на собствениците на съседните имоти, които ще трябва да се съгласят, павилионите от Улицата на цветята да останат за още половин година.

При представяне на предложението, кметът проф. д-р Димитър Стойков представи още две възможности за решение на проблема с Улицата на цветята.

Първото е свързано с това, че в местната управа е постъпило заявление от потенциални инвеститори, които търсят терен в центъра на Плевен. По този повод от Общината обмислят да съдействат за контакт между тези заинтересовани лица и собствениците на частните терени в района на Улицата на цветята.

Другата идея е, Община Плевен да се опита да закупи частните терени в центъра и там да бъде обособен паркинг.

Проблемът с Улицата на цветята възникна, след като собственици на частни терени в съседство обявиха намеренията си за строеж. Като представител на собствениците на предходната сесия в края на април се яви Димитър Жеков.