evroproekt
evroproekt / obshtina.pleven
В рамките на третата покана за набиране на проекти (в два етапа) Комитетът за Наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V – A Румъния – България 2014-2020 г.” одобри 140 проектни идеи. Сред тях са два партньорски проекта на Община Плевен, стана ясно на днешното оперативно заседание на ръководството на Общината.

Първият от проектите е „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”, той е по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство”. По този проект кандидатстването е заедно с румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, като водещ партньор е Община Плевен. Обект на планираната интервенция е мемориалният парк в с. Гривица със статут на „Недвижима културна ценност”, категория „Национално значение”. Предвижда се осъществяването на мероприятия за облагородяване и възстановяване на парка с цел развитието му  като привлекателна туристическа дестинация, съчетаваща природно и културно-историческо наследство, с предлагане на възможности за отдих и развлечения. Предвиденият размер на бюджета за планираните дейности на Община Плевен е до 1 000 000 евро.
  
торият проект е „E-TEN – подобряване на достъпа на вторичните възли Плевен и Телеорман до транспортната мрежа TEN-T”, той е по Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи”. Кандидатстването е заедно с Областния съвет - Телеорман, който е и водещ партньор. Планираната интервенция в Плевен включва  рехабилитация на ул. „Българска авиация”, на две от кръговите кръстовища по направление на ул. „Българска авиация”, реконструкция на кръговото кръстовище на територията на жк „Сторгозия”, реконструкция на ул. „Кара Колю”, участък от бул. „Георги Кочев” и ул. „Дойран” в участъка от кръговото кръстовище до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски”. Предвиденият размер на бюджета за планираните дейности на Община Плевен е до 5 300 000 евро.
  
Кандидатстването и за двата проекта се осъществява на два етапа. Вторият предвижда одобрените сега проектни идеи да бъдат развити в пълни апликационни форми и подадени до 16.00 часа на 16 октомври 2017 г. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.