/ iStock/Getty Images
Община Плевен отчита над 55 на сто изпълнение на данъчните приходи за първите шест месеца на тази година. Това е посочено в отчета за изпълнение на бюджета на Общината към 30 юни, внесен за разглеждане в постоянните комисии на Общински съвет - Плевен.

Към 30 юни актуализираният бюджет на Плевен възлиза на 133 535 427 лв. За първото полугодие приходната част е изпълнена на 43,66 процента или малко над 58 млн.лв.

От данъци приходите са в размер на 10,5 млн. лв. при разчетени близо 19 млн.лв. Най-голям е делът на данъците от недвижими имоти, при които има изпълнение над 74 на сто, или това са повече от 6,4 млн.лв. при план от 8,6 млн.лв. за годината. От данъците върху превозните средства постъпленията са над 3,3 млн.лв. или 62,74 процента изпълнение за първите шест месеца на 2021 г. Малко над 2,2 млн.лв. са събраните приходи от данъка при придобиване на имущество от дарение или възмезден начин, изпълнението е 70,74 на сто.

Общият размер на бюджета на Община Плевен е над 125,6 млн. лв.

При неданъчните приходи от Общината отчитат изпълнение от 56,68 на сто. При планувани в бюджета над 16,1 млн.лв. към 30 юни са събрани малко повече от 9,1 млн.лв. Основно постъпленията тук са от общински такси, сред които е и таксата за битови отпадъци.

От републиканския бюджет постъпленията са в размер на над 44 млн.лв. като за цялата година са заложени над 85,3 млн.лв.

Отчетът на изпълнението на бюджета на Плевен предстои да бъде разгледан на сесия на Общинския съвет, насрочена за 28 октомври, четвъртък.
БТА