/ dariknews.archive
Постоянни комисии в Общински съвет - Плевен ще се запознаят този месец с финансовите анализи и отчети към 30 септември 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Председателят на Общинския съвет Мартин Митев е разпределил постъпилите финансови справки за заседанията на ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков. Предстои насрочване на дати за заседанията.

С велоинициатива ОИЦ-Плевен ще популяризира еврофондовете в областта

Финансови отчети и анализи представят „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Дентален център 1 Плевен" ЕООД.

Съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване. Анализите са придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет.
 
В анализа, внесен от „ДКЦ III Плевен“ ЕООД, се посочва, че през деветмесечието на 2018 г. 85.5% от приходите са от медицински дейности по договор с РЗОК, 10.3 % от директни плащания на физически и юридически лица и около 4.2% от наематели и финансиране.

Най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения и социални осигуровки на персонала - общо 74.6 %, следван от разходите за материали, основно за медикаменти, консумативи, рентгенови филми и реактиви - 11.6%, за амортизационни отчисления - 6% , за външни услуги - около 5,6%, и други разходи - 2.2%.

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг организира Община Плевен

Дружеството изплаща текущите си задължения в срок с наличните парични ресурси, без просрочие към персонала и доставчиците. През второ и трето тримесечие на годината ДКЦ III - Плевен е закупило със собствени средства нова апаратура на стойност около 60 650 лв., а с преотстъпения дивидент за 2017 г. е закупен ЕЕГ апарат за 12 600 лв. Показателите дават добра характеристика за финансовото състояние на лечебното заведение, посочва в отчета д-р Николай Хинков - управител на ДКЦ III.
 
От информацията на „ДКЦ II Плевен“ ЕООД става ясно, че здравното заведение е в добро финансово състояние. Няма финансова задлъжнялост към фирми и държавни институции. Редовно изплаща възнаграждения на работниците и служителите си, и превежда в срок осигуровките и данъците си.

Дружеството е едно от водещите в медицинското обслужване на населението в града и региона, с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал. ДКЦ II Плевен завършва с печалба от 11088,80 лв. към 30 септември, информира управителят му д-р Мариана Лазарова.

В раздела за развитие, тенденции и перспективи за годината се посочва, че инвестиционната програма на здравното заведение предвижда инвестиции и закупуване на нова апаратура - клинична лаборатория, инвестиции в материалната база - ПИС по предписание на РСБЗН, и инвестиции в обучението на персонала. Предвижда се и разширяване на медицинската дейност чрез нови видове медицински услуги и нови партньори, както и предоставяне на изнесени медицински услуги с цел улесняване на населението.
 
Мартин Митев за трите години от началото на мандата на Общинския съвет:

Информацията за финансовото състояние на „Паркстрой“ ЕООД
към 30.09.2018 г. показва, че през третото тримесечие на 2018 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 483 669,63 лв., в това число от Община Плевен - 465 069,09 лв.

Изпълнените дейности от фирмата през отчетният период са поддържане и почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, ремонт на детски площадки, дейности по окастряне и отстраняване на дървета, почистване на гробищните паркове в града, изработени и поставени пейки по молби на граждани, почистване на речни корита.

През второто тримесечие на 2018 г. средно-списъчният брой на персонала достига до 87, а средната работна заплата възлиза на 768,00 лв., става ясно от справката, представена от управителя на фирмата Дамянка Владимирова. На база на аналитичната информация и финансовите показатели, се посочва, че „Паркстрой“ е в стабилно финансово състояние.

Обезпечаването на съществуващите задължения изцяло с наличните краткотрайни активи на дружеството, показва че същото не е зависимо от кредитори, както и че не е налице превишение на задълженията спрямо собственият капитал.
 
За деветмесечието на 2018 г. броят на превозените пътници е 14 422 274, е записано в анализа на фирма “Тролейбусен транспорт” ЕООД, внесен в Общинския съвет. Пътуващите с билети са били 3 068 874, а с абонаментни карти - 11 353 400, информира инж. Ангел Несторов, управител на фирмата. Данните показват, че пътуващите с билети се увеличават с 5,26%, спрямо деветмесечието на 2017 г., а с абонаментни карти се увеличават с 5,66% спрямо същия период на 2017 г.

Отново най-голям от всички пътуващи с карти за цялата градска мрежа е делът на възрастни граждани над 70 години, следвани от групата на хората между 65 и 70 години. За тях, както и за превоза на учащи и студенти, общинското дружество е получило компенсации от Община Плевен в общ размер от 501 473 лв. Пробегът с пътници е 1 814 000 км, което е с около 70 000 км по-малко от същия период на миналата година.

От днес общините у нас ще могат да кандидатстват за безплатен интернет на обществени места

Разходите за амортизацията на новите тролейбуси е за периода е 1861031 лв., или 68.61% от общите разходи за амортизации, следвана от амортизациите на нова и реконструирана мрежа 345 895 лв. която е 12.75% от общите разходи за амортизации. Увеличени са разходите за суровини и материали с 18.26% спрямо същия период на 2017 г., като от тях най-голям дял има разхода на електроенергия. Следват разходите за части и материали и разход за гориво.
 
В анализа за дейността на „Тибор“ ЕАД за периода е записано, че Дружеството приключва деветмесечието на 2018 г. с финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 4 000 лв. Считано от 1 март тази година са предоговорени всички договори за наем на обекти в сградите на пазара.

В тази връзка са изготвени нови бланкови договори за обектите в отделните сгради на дружеството и преизчислени месечните наеми, съгласно утвърдените от Съвета на директорите минимални месечни наемни цени. На около 25% от сключените договори за наем месечните наеми са запазени същите.

От 1 април, по решение на Съвета на директорите на дружеството, е променен месечния наем на търговска маса в Пазар за плодове и зеленчуци от 198,20 лв. на 205,20 лв., като всички останали цени са запазени. Актуализацията е с 3,1%, представляващ размера на инфлацията само за 2016 и 2017 г., както и процентното увеличение на такса смет от 01.01.2016 г. - 0,2%. Следи се за спазване на сключените споразумения за доброволно погасяване на забавени плащания на наемателите и недопускане натрупване на задължения, се посочва във финансова във финансовата справка.
 
В баланса и отчета за приходите и разходите за третото тримесечие на 2018 г. на „Инжстрой” ЕООД се посочва, че краткосрочните й задължения към 30.09.2018г. са в размер на 1 300 хил. лв., а краткосрочните вземания - 1 619 хил. лв. Към 30.09.2018г. средносписъчният състав на дружеството е 98 лица. Към тази дата дружеството няма просрочени задължения към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Фирмата приключва деветмесечието с печалба в размер на 22 000 лв.
 
Във финансовата справка за третото тримесечие на 2018 година на „Дентален център 1 Плевен" ЕООД, е посочено, че Дружеството е правоприемник на пасивите и активите на Стамотологична поликлиника.

Центърът има просрочени задължения към НАП и към доставчици, поради което НАП налага всеки месец запор върху вземанията от РЗОК за извършена медицинска дейност. Приходите на „Дентален център 1 Плевен" за третото тримесечие на 2018 г. са 56 000 лв. спрямо 54 000 лв. за същото тримесечие на 2017 г.

Разходите са съответно 62 000 лв. спрямо 58 000 лв.  за същото тримесечие на 2017 г. Загубата на Дружеството за третото тримесечие на 2018 г. е 6 000 лв., посочва д-р Венелин Радев - управител на Денталния център.
 
Всички финансови справки на общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС - Плевен, са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец ноември 2018 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-noemvri-2018-g