/ Община Плевен
Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС
Лентата на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък (етап І)” беше прерязана официално на 11 февруари, съобщиха от Община Плевен.

С официална церемония откриха новата ВИК-мрежа в кметство Ясен (СНИМКИ)

Строителството на обекта беше реализирано по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000. Проектът се осъществява в партньорство от двете общини чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд.
 
Община Плевен


Церемонията започна с тържествен водосвет. Гости бяха заместник областният управител на област Плевен д-р Красимир Трифонов, председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев, присъстваха заместник-кметът арх. Невяна Иванчева, представители на фирмата изпълнител ДЗЗД „Аквабилд” – София, на фирма „Рутекс”, осъществила строителния надзор, кметът на Буковлък Росен Русанов, местни жители. 
 
Първата копка на обекта беше направена на 05 септември 2018 г., през м. ноември 2019 г. за него беше подписан констативен акт Образец 15, следващия месец  Държавна приемателна комисия подписа констативен акт Образец 16 и беше издадено разрешение за ползване. 

През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ бяха изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м, включително и сградни канализационни отклонения.

В Тръстеник откриват втория обект по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”

Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС. 
В приветствието си заместник-кметът арх. Невяна Иванчева изрази задоволство от навременното и качествено изпълнение на обекта, както и от неговия ефект за подобряване живота на над 5-хилядното население на кметството със съвременното ниво на услугата, за намаляване на водозагубите, за опазването на околната среда. Тя пожела безаварийна работа на ВиК-мрежата в Буковлък и перспективата за реализация на втори етап по проекта да стане факт. 

Община Плевен

„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ е четвъртият обект, реализиран в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Останалите са  в Долна Митрополия, Тръстеник и Ясен. Продължава строителството на петия, най-мащабен обект по проекта - „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия” в с. Божурица.