/ Община Плевен
С официална церемония, провела се на 11 февруари, беше открит обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на свло Ясен (етап І)” в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, съобщиха от Община Плевен.

Община Плевен

Домакини на събитието бяха арх. Невяна Иванчева - заместник-кмет на Община Плевен и кметът на с. Ясен Йото Добрев. Присъстваха народният представител д-р Калин Поповски, председателят на Общински съвет, Мартин Митев, инж. Петър Петров - ръководител на проекта, представители на фирмата изпълнител - „Запрянови 03” - Асеновград, на институции, жители на селото.

Шест улици в Ясен са затворени заради дейности по водоснабдяване и канализация

По традиция беше отслужен тържествен водосвет. Арх. Невяна Иванчева изрази в приветствието си удовлетворение от успешното приключване на строителството и благодари на строителната фирма за постигнатото качество и спазените срокове. Благодарности към изпълнителите отправи и кметът на Ясен Йото Добрев.

Община Плевен

Той благодари и на своите съселяни за търпението от неудобствата по време на дейностите, като подчерта, че дори и много градове не разполагат с такава съвременна водопроводна и канализационна система. Изпълнението на обекта заложи нов стандарт на живот, доближаващ до европейските нива, изтъкна и народният представител д-р Калин Поповски. 
 
В Тръстеник откриват втория обект по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”

В рамките на обекта бяха изпълнени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС - Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр.Плевен към ПСОВ - с. Божурица. 

Община Плевен

В резултат на извършените дейности ще се повиши надеждността на водоизточниците и услугата за доставяне на води; увеличи се броят на домакинствата, свързани към централизирано снабдяване с питейна вода; ще се подобри качеството на доставяната питейна вода в съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО; увеличи се броят на агломерациите в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води; ще се подобри качеството на повърхностните водни тела в региона; опазването на екосистемите и биоразнообразието; ще се намалят водозагубите и ще се повиши ефективността на производството и разпределение на водата; ще се намали рискът от замърсяване на подземни води; ще се подобри екологичното състояние на р.Вит, в т.ч. възстановяване на биоразнообразието и ще се осигури непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата. 

Прерязаха лентата на втория завършен обект от Водния цикъл "Плевен-Долна Митрополия“ (СНИМКИ)

Първият и единствен в страната партньорски проект между две общини „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-0004 се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.