/ ThinkStock/Getty Images
Внесено е инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" за изместване на преносен газопровод в землището на пернишкото село Големо Бучино, съобщиха от Общината.

Това се налага, защото съоръжението в участък от около 800 м засяга пряко концесията за добив на въглища, експлоатирани от "Мин индъстри". Газопроводът преминава в района на автомагистрала Люлин - км 16-18,5 и е собственост на "Булгартрансгаз".

Отклонението за Перник започва от станция за очистване на газопровода "Нови Искър" - към магистрален водопровод - северен полупръстен и завършва при газорегулираща станция - ГРС "Перник".

Инвестиционното предложение цели да освободи концесионна територия на рудник "Република" от газопровода, с цел усвояване на наличните залежи от полезни изкопаеми.
Функциониращото преносно съоръжение ще бъде изместено в посока югоизток.


Предвижда се изграждане на ново, представляващо участък с дължина 2 310,71 м, което да се присъедини към действащия газопровод, като след това да премине в ново трасе, достигайки ГРС "Перник". То попада изцяло в земеделски земи.

Общата площ, засегната от строителни дейности,е 69 500 кв.м. Предполагаемите изкопни работи ще бъдат в обем около 6 000 куб.м. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа.

Регистрираната при анализа на топографски карти и сателитни изображения надгробна могила, попадаща в землището на Перник, се намира на разстояние от 100м от проектното трасе и вероятно няма пряко да бъде засегната, уверява инвеститорът.