/ Областна администрация Кюстендил
Съгласуване на предложението на Регионално управление на образованието за държавния план-прием за професионални и профилирани гимназии, както и средните училища на територията на област Кюстендил, за учебната 2019-2020 година.

43 паралелки за държавен план-прием за новата учебна година, 7 в дуално обучение

Националният план за действие по заетостта през 2019 г. и първото за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила, бяха основните теми на проведеното днес заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев.

На него присъстваха зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на администрацията Гергана Михайлова и Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие
Областна администрация Кюстендил

Доклад за предстоящия план- прием  представи инж. Силвия Тонева - старши експерт по професионално образование и обучение към РУО – Кюстендил. Стана ясно, че са утвърдени общо 43 паралелки за учебната 2019-2020 г.

Община Кюстендил готви нови училища и реформа в образованието

От тях 25 са професионални и 18 са профилирани. Комисията по заетост съгласува без възражения предложението на Регионалното управление по образованието за Държавния план-прием през 2019-2020 г.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие
Областна администрация Кюстендил

Като точка от дневния ред бе представен и Националният план за действие по заетостта през 2019 г., приет с решение на Министерски съвет. Актуалните програми и мерки по приетия план пред членовете на КС представи Станислава Поповска – директор Дирекция „Регионална служба по заетост“-Благоевград.

Вижте паралелките, на които ще заложат училищата в Кюстендил с прием след 7 клас

По време на заседанието се обсъди и дейността на работната група към Комисията по заетост за провеждане на първото за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила. По тази точка доклад представи Юлияна Хаджиева – директор на Дирекция „Бюро по труда-Кюстендил.

На заседанието присъстваха също директорите на гимназии и средни училища от цялата област, както и представители на общинските администрации. 
Областна администрация Кюстендил